تنظیمات شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا

شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا به این صورت می باشد که تماس گیرنده بعد از شنیدن پیغام صوتی ضبط شده یکی از شماره های مربوط را وارد میکند و وارد مرحله جدیدی از پیغام صوتی میشود با وارد کردن شماره جدید به داخلی مربوطه متصل میشود .تنظیمات مربوط به شماره گیری دومرحله ای در تلفن گویا از طریق کدهای 540 تا 549 در برنامه ریزی تلفنی صورت میگیرد .
برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :
رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان ذخیره انتخاب داخلی مورد نظر یا گروه داخلی اختصاص شماره برای وصل شدن به داخلی مورد نظر اختصاص شماره برای وارد شدن به بخش جدید 540-549
End Store extension jack no or
extension group no
0..9 0..9