تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی



تنظیمات تلفن گویا این امکان را به شما میدهد که در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر , شما را در یکی از حالت های call waiting ,disa قرار می دهد یا به طور کلی تماس شما را قطع کند . حالت call waiting این امکان را به شما میدهد که منتظر پاسخ گویی بمانید و تماس شما قطع نمیشود و حالت disa تماس شما را به خط شهری دیگر انتقال میدهد . تنظیمات فعال سازی تلفن گویا در زمان مشغول بودن داخلی از طریق کد 506 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد .



برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان ذخیره تماس شما را قطع کند یا شما را در حالت انتظار قرار دهد 506
End Store call waiting / Disconnect

پایان ذخیره انتقال شما روی خط شهری دیگر حالت DISA 506
End Store (1...8)