تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلیتنظیمات تلفن گویا این امکان را به شما میدهد که در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر , شما را در یکی از حالت های call waiting ,disa قرار می دهد یا به طور کلی تماس شما را قطع کند . حالت call waiting این امکان را به شما میدهد که منتظر پاسخ گویی بمانید و تماس شما قطع نمیشود و حالت disa تماس شما را به خط شهری دیگر انتقال میدهد . تنظیمات فعال سازی تلفن گویا در زمان مشغول بودن داخلی از طریق کد 506 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد .برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان ذخیره تماس شما را قطع کند یا شما را در حالت انتظار قرار دهد 506
End Store call waiting / Disconnect

پایان ذخیره انتقال شما روی خط شهری دیگر حالت DISA 506
End Store (1...8)