تست غير مخرب

NDT
تست های غير مخرب (Non Destructive Tests) آزمايش‎هايي هستند که براي انجام آنها نيازي به تخريب قطعه و نمونه برداري نيست و در صورت لزوم مي‎توان
تست های غير مخرب را بدون اينکه به قطعه آسيبي برسد، روي تمامي قسمت هاي آن انجام داد. از اين رو است که اين آزمون‎ ها را آزمايش غير مخرب ناميده‎اند.
با استفاده از تست هاي غير مخرب مي‎توان عيوب موجود در قطعات از جمله تخلخل و حفره‎هاي داخلي، ترک و ناپيوستگي‎هاي سطحي و داخلي،
ناخالصي‎ها و انواع عيوبي که در حين توليد و يا در حين کار تحت شرايط ويژه محيط کار ايجاد و شکل مي‎گيرند را شناسايي نمود.
عملکرد و طول عمر هر قطعه در حين کار به نوع، اندازه، موقعيت عيب موجود در آن و عيوبي که در شرايط کاري در آن ايجاد مي‎شود بستگي دارد.
در مواردي تعيين حد قابل قبول يا حد مجاز عيوب ضرورت مي‎يابد. اندازه حد مجاز عيوب به حساسيت موقعيت کاري قطعه بستگي داشته و از اهميت بيشتري برخوردار است.
در مواردي اهميت آزمايش‎هاي غير مخرب براي اندازه‎گيري ترک و مقايسه آن با اندازه مجاز و برآورد طول عمر در ارتباط با آهنگ رشد و گسترش ترک،
بويژه براي قطعاتي که در معرض بارهاي متناوب و يا در شرايط خوردگي قرار مي‎گيرند، مشخص مي‎شود. اگر اندازه ترک بسيار کوچکتر از حد مجاز باشد،
در شرايطي اين ترک تحت تاثير بار اعمال شده مي‎تواند گسترش نيابد و در نتيجه قطعه قادر به ادامه سرويس دهي خواهد بود. از اين جهت براي کسب اطمينان
از نرسيدن اندازه ترک به انداره بحراني و وقوع شکست ناگهاني در آنها اين گونه قطعات بايد در حين کار و سرويس دهي بطور متناوب مورد بازرسي قرار گيرند.
آزمايش هاي غير مخرب،تست هاي غير مخرب، NDT
تست های غير مخرب NDT
آزمايش‎هاي غير مخرب فقط براي شناسايي عيوب به کار نمي‎روند، بلکه تعدادي از آنها براي تعيين نوع ساختار شبکه کريستالي، اندازه‎گيري ابعاد و ضخامت پوشش‎ها نيز به کار مي‎روند.
ويژگي‎ها و مزاياي آزمونهاي غير مخرب
انواع آزمون‎هاي غير مخرب و بازرسی جوش
- بازرسي چشمي
- آزمون نشت
- آزمون مايع نافذ
- آزمون ذرات مغناطيسي
- آزمون جريان الکتريکي
- آزمون جريان گردابي
- آزمون ماوراءصوت يا اولتراسونيک
- آزمون راديوگرافي
- آزمون نشر صوت
- آزمون حرارتي
منابع و پيوندها ويرايش
گردآوري شده توسط دپارتمان پژوهشي شرکت پاکمن
حسين تويسرکاني، بررسي‎هاي غير مخرب، جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، مرکز انتشارات، چاپ سوم، 1391
ASM Handbook, Nondestructive Evaluation and Quality Control, vol17, ASM international, 2000
X.E. Gros, NDT Data Fusion, A member of the Hodder Headline Group, 1997
صفحه مهندسي مواد و متالورژي مجله علمي ويکي پي جي