اختصاص فکس به شماره های تلفن گویابرای هر یک از داخلی های 1تا 24 میتوانید به طور مجزا امکان بهرمندی از fax را برقرار سازید .
برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :
رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان ذخیره انتخاب پورت دستگاه برای فعال سازی فکس یا غیر فعال کردن آن 503
End Store 01...24/disable