تنظیمات راه اندازي تلفن گویا سانترال (دیزا-disa)


تنظیمات تلفن گویا (دیزا) برای فعال نمودن یا غیر فعال کردن شماره گیری داخلی ها در سیستم گویا و تعریف مقاصد اعداد تعریف شده در تلفن گویا را در این بخش آموزش داده می شود. بعد از انجام این تنظیمات در زمان تماس مشتری ابتدا OGM یا همان دای ضبط شده پخش شده و تماس گیرنده در این حین می تواند با مقاصدی که شما تعریف کرده اید یا داخلی های سیستم تلفنی ارتباط برقرار نماید. برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :
رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

اعمال مجوز برای شماره گیری داخلی ها به تماس گیرنده
پایان ذخیره فعال سازی یا غیر فعال کردن شماره گیری در تلفن گویا 500
End store enabale/disable


تعریف مقاصد بخش های مختلف معرفی شده در سیستم گویا
پایان ذخیره انتخاب پورت دستگاه یا انتخاب شماره گروه انتخاب شماره برای لول های تلفن های گویا 501
end store 0..9