تنظیمات زنگ خور خطوط شهری


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن انتخاب پورت دستگاه انتخای خط شهری 408
End Store Enable /Disable jack1..jack24 co1...co8 برای حالت روز


پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن انتخاب پورت دستگاه انتخای خط شهری 409
End Store Enable /Disable jack1..jack24 co1...co8 برای حالت شب


پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن انتخاب پورت دستگاه انتخای خط شهری 410
End Store Enable /Disable jack1..jack24 co1...co8 برای حالت ناهار