تنظیمات دسترسی داخلی به خط شهریمیتوانید هر یک از خطوط شهری را به یکی از داخلی ها اختصاص دهید در واقع نوعی محدود کردن برای داخلی ها می باشد که برای هر داخلی کدام خطوط شهری فعال و کدام خطوط غیر فعال است. این تنظیم را میتوانید در سه حالت جداگانه روز و شب و ناهار تنظیم کنید .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن با select کردن انتخاب پورت دستگاه انتخاب خط شهری 405
end store enable/disable (1..24) (1...8) برای حالت روز
پایان
ذخیره
فعال یا غیر فعال کردن
انتخاب پورت دستگاه
انتخاب خط شهری 406
end
store
enable/disable
(1..24)
(1...8)
برای حالت شب

پایان
ذخیره
فعال یا غیر فعال کردن
انتخاب پورت دستگاه
انتخاب خط شهری 407
end
store
enable/disable
(1..24)
(1...8)
برای حالت ناهار