گروه بندی خط شهریبرای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :


رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره انتخاب شماره گروه از 1 تا 8 انتخاب خط شهری 404
end store co line group no.
(1...8)
co1..co2