تنظیمات سرعت pulseبرای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :


رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره تغییر سرعت پالس از 10 pps تا 20 pps انتخاب خط شهری 402
end store low speed :10 pps
high speed :20pps
co1..co2