تنظیمات DTMF خط شهریبرای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان ذخیره انتخاب حالت DTMF , حالت PULSE یا حالت بلوک تماس انتخاب خط شهری 401
(end) (store ) (CO line no)
co1..co8