برای انجام تنظیمات روی خط شهری سانترال، مانند ایجاد دسترسی برای آزاد کردن خط شهری توسط یک داخلی و یا تنظیم داخلی ها برای زنگ خور خطوط شهری اولین گام فعال کردن خطوط پورت های co سانترال برای خطوط شهری دایر می باشد. یعنی اگر خط 8رقمی، 22446068 روی یک co شماره یک می باشد لازم است ابتدا این co فعال شود تا بتوان تنظیماتی را برای داخلی مربوطه انجام داد. و همچنین در صورتی که روی یک co سانترال خطی فعال وجود ندارد برای جلوگیری از مشکل در گروه تماس خروجی co مربوطه باید غیرفعال گردد. در این مطلب نحوه فعال و غیرفعال نمودن خطوط شهری روی سانترال KX-TES824 و KX-TEM824 با کد برنامه ریزی 400 آموزش داده میشود. برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :


رمز عبور دستگاه سانترال 8به 24 در حالت پیش فرض "1234"می باشد . تنظیمات را به شرح ذیل دنبال نمایید می باشد:پایان ذخیره وصل یا قطع بودن انتخاب خط شهری 400
(end) (store) (connect/ not connet) (co1..co2/*)