بستن صفر تلفن سانترال


شما میتوانید دسترسی داخلی های خود را به خطوط شهری محدود کنید و به داخلی های خود امکان گرفتن شماره هایی که با صفر شروع میشود را ندهید . میتوانید این تنظیمات را در سه حالت روز و ناهار وشب به طور جداگانه تنظیم کنید . تنظیمات بستن صفر تلفن سانترال از طریق کدهای 302 تا 305 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد .برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره شماره محدود کننده 01-20 302-305
(end) (store) 0..9 / # / * code no class1..class2