فناوری شیشه های هوشمندشیشه هوشمند گونه*ای از شیشه و پنجره است که با استفاده از فناوری* های نوین می*توان با آن میزان جذب نور را در این*گونه از شیشه*ها تغییر داد. شیشه*های آفتابگیر از انواع آن است. شیشه* های آفتابگیر مفهوم شیشه*های ضد آفتاب در ساختمان به این معناست که این شیشه*ها می*توانند از جذب گرمای نامطلوب ناشی از تشعشع پرتوهای نور خورشید پیشگیری کنند. بیشتر شیشه*ای که در ساختمان استفاده می*شود، در جبهه بیرونی ساختمان قرار می*گیرد و از این رو، کنترل نور و حرارت وارد شده به بنا از این راه انجام شده و شیشه*ها نقش بسیار مهم و پر رنگی در پایدار بودن (زیست محیطی) ساختمان ایفا خواهند کرد. تحقیقات انجام شده در راستای بهبود کیفی شیشه*ها، با بهره گیری از فناوری نانو، مشتمل بر چهار تصمیم کاربری است. نخست، پوشش*هایی به شکل فیلم*های بسیار نازک که به طیف خاصی از امواج حساسند. چنین پوشش*هایی، این پتانسیل را برای شیشه فراهم می*اورند تا بسامدهای ناخواسته فروسرخ (که سبب گرم شدن فضا می*شوند) را فیلتر کرده و از ورود آنها به داخل ساختمان پیشگیری کنند. اگر چه این رویکرد سبب می*شود ساختمان، انرژی گرمایی کمتری از نور خورشید دریافت کند، اما این نگرش، نوعی نگرش منفعلانه قلمداد می*شود. به عنوان یک راهکار فعال، روش دوم مبتنی بر فناوری گرمافامی (ترموکرومیک) است که به وسیله آن، شیشه به گرما واکنش نشان داده و نوعی سازوکار عایق*بندی حرارتی را بر سر راه نور خورشید میسر می*کند، در حالی که ساختمان از کسب نور کافی محروم نخواهد شد. در حالت کلی، این سازوکار، مبتنی بر کسب نور کافی بدون کسب انرژی گرمایی است. راهکار سوم، به نتیجه مشابهی اما با روش متفاوتی دست می*یابد. در این روش که موسوم به فوتوکرومیک است، شیشه با افزایش جذب خود به تغییرات شدت نور واکنش نشان می*دهد. روش آخر، استفاده از پوشش*های برق*فام (الکتروکرومیک) است که در آن، شیشه به وسیله یک لایه از تری اکسید تنگستن یا اکسید نیکل، به تغییر ولتاژ ایجاد شده واکنش نشان می*دهد. در این روش به محض لمس یک دکمه بر تیرگی شیشه افزوده خواهد شد. ظهور فناوری نانو، زمینه ساز استفاده از نوعی شیشه برق*فام نوین در ساختمان شد. اولین و مهمترین وجه تمایز میان فراورده*های جدید و نمونه*های قدیمی تر، در این است که در فراورده*های جدید، تنها فشار دادن یک دکمه برای ایجاد تغییر در میزان انتقال نور از شیشه و تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر کافی است و مانند نمونه*های قدیمی، نیازی به برقراری دایم جریان الکتریکی(تا هنگامی که بخواهیم شیشه تیره بماند) نیست. به این معنا با فشار دادن یک کلید شیشه از حالت شفاف خارج شده و با فشار دکمه دیگر به وضعیت قبلی بازمیگردد. از دیگر وجوه برتری نانو شیشه*های آفتابگیر امکان برقراری سطوح مختلفی از انتقال پرتوها به وسیله میزان متفاوتی از تیرگی است