امروزه لزوم شناسايی خودکار عناصر و جمع آوری داده های مرتبط با آن، بدون نياز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسياری از عرصه های صنعتی، علمی، خدماتی، اجتماعی و خانه هوشمند احساس می شود. برای پاسخ به...