آره. لطفا راجب بازگردانی به تنظیمات کارخانه هم توضیح بدین. منم سوال دارم